Accessibilitat web

Totes les persones tenen característiques físiques, mitjans tècnics i capacitats personals diferents i, per això, tothom es relaciona de forma diversa amb el seu entorn. Aquesta disparitat de situacions fa que, per molta gent, existeixin barreres que els separen de l'objectiu que persegueixen.

L'accessibilitat és el conjunt de tècniques, específiques de cada camp, que permeten eliminar aquestes barreres fent que les oportunitats siguin iguals per tothom.

Què és l'accessibilitat?

Internet ha suposat un gran salt qualitatiu i quantitatiu en la difusió de la informació. Però actualment encara hi ha un gran nombre de gent, com persones amb discapacitats, usuaris de terminals mòbils o gent gran, que té dificultats a accedir a aquest mitjà.

El que persegueix l'accessibilitat és fer que qualsevol pàgina o servei web pugui ser utilitzat per tothom independentment de les seves limitacions personals o derivades de l'entorn des d'on es connecta. Amb això s'afavoreix la igualtat d'oportunitats entre totes les persones, facilitant-los l'accés a la cultura i, en definitiva, a la informació.

Què és el disseny universal?

El disseny universal (o disseny per tots) són uns principis que persegueixen un disseny de productes i entorns que puguin ser utilitzats per la majoria de la població sense necessitat de ser adaptats. És evident que l'accessibilitat i el disseny universal van agafats de la mà. Aquests principis es poden resumir com:

Igualtat d'ús:
El disseny ha de ser fàcil i adequat a tothom. Totes les persones l'han de poder fer servir igual o, com a mínim, de forma equivalent.
Flexible:
S'ha d'adaptar a diferents preferències i maneres d'utilitzar-lo
Simple i intuïtiu:
Ha de ser comprensible per tothom independentment de l'experiència, coneixements o nivell de concentració
Informació fàcil de percebre:
L'usuari ha de poder intercanviar informació fàcilment, independentment de les seves capacitats sensorials o les condicions ambientals
Tolerant a errors:
El disseny ha de minimitzar els possibles casos d'error que l'usuari pot cometre i que porten a conseqüències no desitjades
Poc esforç físic:
El disseny ha de permetre ser usat amb el mínim esforç possible
Dimensionat adequat:
Les mesures i espais han de ser apropiats per ser usats per qualsevol usuari independentment de la seva edat, mida, posició o mobilitat