Per què?

A qui beneficia l'accessibilitat ?

Quan parlem d'accessibilitat no pensem només en persones amb problemes físics, ens referim a un gran nombre de població: des d'usuaris que es connecten a través de terminals mòbils fins a immigrants que no dominen l'idioma.

Una pàgina web adaptada facilita que a totes les persones que es connecten se'ls presenti la informació en el format més òptim, tan si es connecta des d'una pantalla petita, des d'un ordenador o, fins i tot, des d'un terminal de només text o un lector de pantalla per invidents.

En definitiva, l'accessibilitat beneficia a un gran nombre de població entre els que es troben:

  • Persones amb qualsevol grau de discapacitat sigui física, sensorial o cognitiva
  • Usuaris que es connecten des d'equips reduïts: telèfons, agendes electròniques...
  • Usuaris inexperts en l'ús dels equips informàtics o dispositius electrònics
  • Persones amb equips antiquats, poc adequats o connexions limitades
  • Gent gran amb dificultats derivades de l'edat
  • Usuaris que no dominen l'idioma
  • Persones en un entorn no adequat: soroll, mala il·luminació...

Què aporta a l'empresa ?

L'accessibilitat no són només un conjunt de requisits que milloren l'accés de certes persones sinó que aplicar les normes d'accessibilitat implica el seguiment d'unes pautes de bona programació i, per tant, la creació de llocs web de més qualitat. Per això, no només se'n beneficien els usuaris (clients, en definitiva, de la pàgina web) sinó que la pròpia empresa també n'obté beneficis a curt i llarg termini:

Millora en la indexació de cercadors:
El fet de proporcionar alternatives textuals i una estructuració i semàntica dels continguts enriqueix la informació del web i, en conseqüència, els cercadors poden indexar amb més facilitat i precisió els continguts. Això implica que en fer una cerca a -per exemple- Google, una pàgina accessible surti més amunt que una de no accessible en igualtat de continguts.
Augment de la usabilitat:
Una pàgina usable pot no ser accessible. Una pàgina accessible és, en general, usable. Això implica que, pels usuaris, sigui més fàcil utilitzar-la i que, per tant, tingui un tan per cent d'èxit més elevat: si la pàgina proporciona informació, l'usuari la trobarà amb més facilitat. Si la pàgina ven llibres, més persones compraran.
Augment del públic objectiu:
A una pàgina accessible s'hi pot connectar tothom des de qualsevol terminal. Això fa que el nombre d'usuaris potencials augmenti considerablement. Més si tenim en compte que un sector de la població -amb dificultats d'accés- no tindrà oportunitat d'escollir i, per tant, només podrà connectar-se al llocs accessibles reduint-se, per tant, la competència.
Avançar-se a la llei:
La normativa vigent obliga ja certes empreses a que els seus webs siguin accessibles. En aquest sentit, la normativa estatal i europea avança ràpid i aquesta llei no trigarà en anar-se estenent progressivament a totes les empreses. Quan això passi, el cost de l'adaptació de les pàgines augmentarà importantment. La previsió en aquesta matèria, doncs, és clau per evitar despeses.
Simplifica el desenvolupament i manteniment:
El fet d'aplicar unes bones pràctiques comporta que els processos de desenvolupament millorin i, per tant, també la velocitat. A més, la correcta estructuració, l'ús d'estàndards i la separació entre contingut i presentació simplifica enormement el manteniment, sigui fet pels propis desenvolupadors de la pàgina com per altres desenvolupadors acabats d'incorporar.
Reducció de costos:
L'aplicació de les bones pràctiques i la simplificació del manteniment impliquen una reducció dels costos derivats de la creació i actualització de la pàgina.
Imatge de marca:
La demanda de responsabilitat corporativa és cada cop més exigent en la nostre societat. Directives en matèria d'ecologia o de responsabilitat social són aplicades per la majoria d'empreses. En aquesta línia, la millora en accessibilitat comporta una millora en la percepció de la companyia.