SI US PLAU, LLEGEIX DETINGUDAMENT AQUESTES CONDICIONS GENERALS ABANS D'UTILITZAR AQUEST LLOC WEB. L'ús de la pàgina de TOTHOMweb S.L. (TOTHOMweb d'ara endavant) implica la acceptació d'aquestes i, conseqüentment, l'usuari queda subjecte a les disposicions que es recullen en elles. TOTHOMweb es reserva el dret de modificar les condicions generals segons es recull en l'apartat V. Si us plau, revisi periòdicament les condicions per si hi hagués algun canvi. La no acceptació d'aquestes condicions invalida l'ús de la pàgina web. Aquestes Condicions Generals es troben només en l'idioma del Lloc Web. Les Condicions Generals que tu personalment acceptis no seran emmagatzemades de forma individual.

I. Condicions generals

 • TOTHOMweb permet a tots els usuaris accedir sense cap cost al contingut de les pàgines web de TOTHOMweb (http://www.tothomweb.com). Només els usuaris registrats tenen accés als continguts específics del seu compte.
 • Així mateix, TOTHOMweb permet als usuaris expressar les seves opinions i publicar aportacions pròpies mitjançant les eines disponibles a la plataforma http://www.tothomweb.com
 • TOTHOMweb no garanteix la disponibilitat ininterrompuda del lloc web ni de les dades que s'hi allotgen.
 • El lloc web es proporciona "com està" i l'usuari ho utilitza a risc propi, sense que TOTHOMweb es faci responsable de cap dany o prejudici ocasionat per l'ús de la pàgina o el seu contingut.

II. Obligacions de l'usuari

 • L'usuari es compromet a registrar-se amb la seva vertadera identitat i a no facilitar dades falses o equívocs sobre la seva persona.
 • Qualsevol modificació de les dades haurà de ser notificada a TOTHOMweb mitjançant les eines de gestió de perfil o mitjançant el correu electrònic.
 • Cap usuari podrà tenir més d'un compte a TOTHOMweb, encara que tingui més d'un compte de correu electrònic. En cas de suspensió per part de TOTHOMweb d'un compte queda explícitament prohibida l'obertura d'un nou compte.
 • L'usuari garanteix que farà un us del lloc web segons la legislació vigent i que, en cap cas, infringirà els drets d'autor, incomplirà cap obligació legal o contractual que tingui amb tercers ni, en general, violarà cap llei aplicable.
 • Queda totalment prohibit l'ús de màquines, algorismes o qualsevol altre funció automàtica per l'accés a les pàgines, extracció de dades, creació de continguts o el registre i autenticació
 • L'usuari es compromet a no publicar:
  • Qualsevol tipus de contingut publicitari, encara que sigui camuflat com article o opinió personal.
  • Continguts que no es refereixin a l'article comentat.
  • Continguts repetits.
  • Continguts premeditadament falsos, ofensius, difamatoris, denigrants, incitadors a la violència, amb contingut racista, pornogràfic, que comportin qualsevol tipus de delicte o que violin els drets de terceres persones.
  • Qualsevol contingut de difusió de discursos religiosos, polítics o, en general, de qualsevol tipus de ideologia.
  • Continguts que pretenguin aconseguir informació personal d'altres usuaris.
  • Continguts que incitin a l'enviament de "correu brossa", cadenes de correu i/o spam.
  • terms.general.user.sixthpoint.i
 • L'usuari és l'únic responsable del tractament i confidencialitat del seu nom d'usuari i contrasenya. En cas de detectar un us fraudulent del propi compte haurà de ser comunicat immediatament a TOTHOMweb..
 • Està totalment prohibit per a qualsevol usuari identificar-se com empleat de TOTHOMweb, parlar en nom de TOTHOMweb o utilitzar els logotips de TOTHOMweb en les seves comunicacions.
 • Les dades d'altres usuaris no es poden utilitzar per fins comercials sense el seu consentiment explícit i per escrit.
 • No es permet la modificar la forma en que es mostra TOTHOMweb, en especial, emmarcar el seu contingut o col·locar finestres emergents sobre l'obertura de la pàgina. També queda prohibida qualsevol modificació que impedeixi la correcta visualització dels continguts exposats pels anunciants.
 • No està permès copiar o crear una variació del logotip o icona de TOTHOMweb.
 • TOTHOMweb es reserva el dret a aplicar, als usuaris que incompleixin qualsevol de les obligacions, les següents sancions:
  • Expulsió definitiva de TOTHOMweb
  • Exigir una compensació econòmica pels danys i prejudicis ocasionats.
  • D'igual manera, es reserva el dret a exercir el procediment jurídic-penal.

III. Responsabilitat en quant als continguts

 • L'usuari és l'únic responsable dels continguts generats i, per tant, és responsabilitat seva assegurar que no s'infringeix la propietat intel·lectual de tercers.
 • TOTHOMweb es reserva el dret de no publicació i eliminació sense previ avis dels continguts generats pels usuaris.
 • TOTHOMweb no es fa responsable davant tercers dels continguts generats pels seus usuaris i no garanteix la seva qualitat, exactitud i idoneïtat. En cap cas seran considerats com a propis de TOTHOMweb i, per tant, no seran entesos com a mostra d'opinió o recomanació de TOTHOMweb.
 • L'usuari cedeix a TOTHOMweb tots els drets sobre el contingut generat, permetent la seva modificació, reproducció, enviament, publicació així com la sessió dels drets a tercers sense que l'usuari tingui dret a remuneració.
 • TOTHOMweb es compromet a eliminar qualsevol contingut que perjudiqui legalment a tercers sempre i quant tingui constància demostrable d'ells i en la mesura que tècnicament i legalment sigui possible.
 • L'usuari mantindrà a TOTHOMweb indemne davant les demandes que un tercer pugui interposar contra TOTHOMweb degut als continguts transmesos per a publicació. Queda intacte per part de TOTHOMweb el dret a defensar-se jurídicament contra aquest tipus de reclamacions. L'usuari es compromet a recolzar la defensa de TOTHOMweb contra aquestes reclamacions, especialment aportant tota la informació necessària. L'usuari està obligat a indemnitzar a TOTHOMweb pels danys i prejudicis als que s'hagi vist sotmès pel requeriment fundat d'un tercer. Això inclou els costos del procediment jurídic-legal..
 • Els continguts de TOTHOMweb només poden ser visualitzats, descarregats o impresos per ús estrictament personal i amb la condició de que es mantingui la informació relativa a la seva procedència. Queda expressament prohibit copiar, transmetre, reproduir, publicar, re-publicar, transformar o redistribuir parcial o totalment el contingut d'aquest lloc web així com l'ús amb fins comercials o publicitaris sense l'autorització prèvia de TOTHOMweb.

IV. Compromisos i responsabilitat de TOTHOMweb

 • TOTHOMweb garanteix la confidencialitat de les dades personals dels usuaris i la no cessió d'aquestes a tercers sense el consentiment de l'usuari.
 • TOTHOMweb es reserva el dret a cedir a tercers dades estadístiques d'ús o opinions publicades pels usuaris sense que això impliqui la compartició d'altres dades personals que no sigui el nom d'usuari.
 • TOTHOMweb no enviarà publicitat de cap tipus a l'usuari sense el seu consentiment. L'usuari té dret a modificar els permisos en qualsevol moment.
 • TOTHOMweb no es fa responsable de les dades, continguts o enllaços exposats pels anunciants. En cap cas s'han de considerar els anuncis o banners publicitaris com una recomanació de TOTHOMweb. Alguns dels continguts anunciats poden suposar un cost. És responsabilitat de l'usuari fer les comprovacions pertinents sobre els serveis oferts per aquests tercers independents i el cost que poden suposar.
 • La pàgina conté enllaços a llocs de tercers. Aquests llocs estan fora del control de TOTHOMweb i, per tant, TOTHOMweb no és responsable dels continguts que hi són exposats. TOTHOMweb proveeix aquest enllaços per la seva conveniència a l'usuari però, en cap cas, ha de suposar-se cap tipus d'afiliació, aprobació o patrocini amb el lloc enllaçat.
 • TOTHOMweb garanteix l'anul·lació d'accés i esborrat de dades en el plaç d'una setmana des de la notificació. Queda intacte el dret d'anul·lació immediat per motius importants.
 • TOTHOMweb es reserva el dret a canviar parcial o totalment qualsevol aspecte dels serveis oferts així com la suspensió sense previ avis dels mateixos sense cap tipus de compensació ni incórrer en cap tipus de responsabilitat.

V. Modificacions de les condicions generals

 • TOTHOMweb es reserva el dret a canviar les condicions generals previ avís amb una antelació mínima de 2 setmanes. L'avís consistirà en la publicació de les noves condicions en el lloc web de TOTHOMweb. Els usuaris tindran un plaç de 4 setmanes des de la publicació per mostrar disconformitats. Passat aquest plaç les noves condicions s'assumiran com a acceptades.

VI. Clàusula d'excepció

 • La invalidesa d'una o més clàusules de les presents Condicions Generals no afecta a la validesa de les demés disposicions. Les disposicions nul·les seran substituïdes, amb efectes retroactius, per una regulació el més similar possible en contingut i efectes.